Search results for: "دریا"


دریا

Siawash

  دریاچگونه نتوان تو را توصیف کردتو بسیار فراخ هستیبه وسعت دلها و وسعت……

by SiawashKasra

read more

آب

diba520

آب مایع حیات است وتمام زنده جانها با بودن آب زنده هستند وزنده گی خود را به……

by diba520

read more

چرخۀ اب

Toba Seddiqi

حرکت مداومی که  در جریان آن آب از هوا به زمین و از زمین به هوا میرود چرخۀ……

by TobaSeddiqi

read more

وطندوستی

Nilofar

وطندوستی نشانه یی از وفاداری است.وطن ما در حقیقت  زادگاه ماست.هر کسی در……

by neloofar

read more

مادرم.......

samira ansary

خامه بر دست گرفته ام ومی خواهم بنویسم دوستت دارم مادر من ای مادر که نام وعشق……

by samira78

read more

برق

Soniya Akbarzade

  برق انرژی است که برای تحرک در فابریکات صنعتی ، ماشین آلات و تنویر خانه……

by SoniyaAkbarzade

read more

من زنم

MARYAMJAMI

   من زنم. زاده آسمان؛ زاده افکارهندوکش؛ زاده ایی کهن بوم خراسان ؛زاده……

by MARYAMJAMI

read more

آب

Omid dorani

آب ضامن حیات انسان ، حیوان و تمام زنده جان هاست ، هیچ زنده جانی بدون آب زندگی……

by Omiddorani

read more

اقیانوس هنر

sebghatullah inan

هنر زاده روح انسانی است که در جستجویی شدن ها ایست که باید به آن انسان دست……

by sebghat

read more


Back to Top