Search results for: "دلم"


زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

مبارز

nooriya erfaniyan

دلم ازغصه بادکرده بود.برای حل هرمشکلی تلاش میکردم ولی بعضی اوقات نه تنهامشکلات……

by nooriya

read more

ندای معلم

Sajeda Amiri

ای معلم نام تودرزندگی باقی شود یادتواندردلم جاریشود ای معلم میهنم ازفضل……

by sajeda-amiri

read more

رها

bahareh-hoseini

گاهی رها میشوم.... انگار روحی در من وجود ندارد....سرد و سنگین میشوم... خسته و……

by bahareh-hoseini

read more

زندگی من

hastitofan

زندگی من روز و شب در حال نوشتن هستم نوشتن از نوشته های که در دل نوشته دارم……

by hastitofan

read more

سکوت شب

sediqa ehrari

یکی از شبهای زیبا بهاری با یک هوای صاف وپاک روشنی مهتاب ویک آرامش وسکوت خاص……

by sediqaehrari

read more

معجزه زندگی

Saieda Sadiqi

  ای معجزه دلم! ای سرچشمه تمام خوبیها چشمهاهیت! چگونه بر این از پرواز بگویم              ……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top