Search results for: "دنیای"


برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

فانوس عشق

arazofrotan

  دنیاست پرازشوق وعلاقه زبرتو دنیا خراب است زعشق وخبرتو من دم زده دوداحساس……

by arazofrotan

read more

هنرمصر

sataish barakzai

  هنرمصر قدیم راهنر دنیای مرده گان خوانده اند زیرامصریان قدیم براین عقیده……

by sataish-barakzai

read more


Back to Top