Search results for: "دنیوی"


فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

اهداف

hekmatullah

  زندگی که یکی از محتوای پر از اهداف است سرا سر امید ها، ارمان ها، افسوس……

by hekmatullah

read more

غیبت

hekmatullah

  غیبت و دو رویی یکی از صفات شیطانان بوده که به جز از اینکه کدورت را در……

by hekmatullah

read more

علم

hekmatullah

  علم به معنای دانستن، دانش و همچنان آموختن و آموزیدن است. اما در انگلیسی……

by hekmatullah

read more

عقل چیست ؟

hekmatullah

  عقل که  حاوی از مدار های تکلیف ، ، حاکم و فارق بین حق و باطل است و ثواب……

by hekmatullah

read more


Back to Top