Search results for: "دو"


فالسہ

ahrar

فالسہ     فالسے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو فالسہ شکری اور دوسرے کو فالسہ……

by ahrar

read more

الرجی

Zaria Wahab

دنیا میں جس قدر تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اتنی ہی شدت سے اسے ایسے ایسے مسائل……

by Zaria-Wahab

read more

حیوانات

fawzia622

حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و……

by fawzia622

read more

چرخۀ اب

Toba Seddiqi

حرکت مداومی که  در جریان آن آب از هوا به زمین و از زمین به هوا میرود چرخۀ……

by TobaSeddiqi

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

منکر خدا

Yalda Khorram

پادشاهی در اثر غرور سلطنت میگفت خدایی وجود ندارد ولی وزیر او خداپرست بود.  ……

by yalda-khorram

read more

قطبین

Omar Zobair Hamidy

قطبین   در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين……

by omar-zobair-hamidy

read more

زنده گی

shokofasediqi

اگر  بخواهم جزيات زندگي را بنوسيم. بايد آنقدر بنوسيم تا قلم از نوشتن ومغز……

by shokofasediqi

read more


Back to Top