Search results for: "راه"


گنجینه باختر The biggest…

Back to Top

شگفه ها آبی

shimaamiri

غرش شیران اسمانی زمانی که اسمان از هم دریده میشود وشیران اسمانی به سمت زمین……

by shimaamiri

read more

مکتب

Shabnam Amiry

(مکتب) مکتب یک مکانی است که انسان را هداف خویش نزدیک میسازد مکتب جای علم و……

by shabnam-amiry

read more

خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی  آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری……

by bahareh-hoseini

read more

جوان زيرك

nooriya erfaniyan

مردی بودکه ازراه روغن فروشی مخارج زنده گی خانواده اش راتأمین میکرد.هرروزاز……

by nooriya

read more

واکسینها:

Asila488

واکسینها بر و جود کودکان فواید زیادی دارد. از آنجایی که افغانستان یکی از……

by Asila488

read more

انتظار

Omid dorani

در یک روز سرد و تاریک پاییز ، یک دختر تنها و غمزده و چشم به راه پشت پنجرهء……

by Omiddorani

read more

قاضی آگاه

nooriya erfaniyan

فیّاض وجاسم دودوست بودندکه دردوستی شان صمیمیت ورفاقت زیادی بود.فیّاض قصدسفرکرد.روزی……

by nooriya

read more

مکتب

bahmanbarekzai

  مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن……

by bahmanbarekzai

read more

هنر

fayzaahmadyar

جوهر هرشخص هنر اوست.وشخصیکه هنردارد به مانند اینکه گنج عظیمی را دردست داشته……

by fayzaahmadyar

read more

قطبین

Omar Zobair Hamidy

قطبین   در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين……

by omar-zobair-hamidy

read more

بابا

mahnaz ahmadi

بسم الله الرحمن الرحیم چند روزی بود منتظر و چشم به راه بودم,هر وقت صدای در……

by mahnaz-ahmadi

read more

تعقیر

Karamat Zhara

گاهی برایم دشوار است که دراکثر لحظات  زندگی ام یک جمله تکراری را بشنوم……

by KaramatZhara

read more

نیایش

marzia200haidari

!خدایا تو میدانی که هر باری که گناه می کنیم و یا در دو راهی قرار می گیریم ویا……

by marzia200haidari

read more

زنان

Saieda Sadiqi

همیشه از اینکه میگویند تو یک زنی و باید خاموشی را اختیار نمایی متاثر میشوم.……

by SaiedaSadiqi

read more

خط

zainab shahidy

خطی روی یک دیوار میکشم خطی به معنای یک مرز یا یک خط که انتها ندارد یا فقط……

by zainab-shahidy

read more

موفقیت

mahnaz ahmadi

خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزندخیلی وقتها به تو هشدار……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top