Search results for: "رد"


خاطره جنگ

ritafazly

دریک از شبها که نوع پیروزی شده بود  همه نشته بودیم وبرنام ه های تلویزون……

by ritafazly

read more

چه؟

mahnaz ahmadi

what?چه؟ در خبر نویسی عنصر چه به ماهیت و فعلیت رویداد مربوط می شود,خواه فعلی……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top