Search results for: "رشد"


فواید شلغم

AhMad ASem

فواید شلغم  شلغم گیاهی است با برگهای ناصاف و بریدگیهای زیاد به رنگ سبز……

by Authorized

read more

راه عشق

nooriya erfaniyan

پروازمیکند آنسان که باید این پروازنزولی به همراه نخواهد داشت. بلندترمیرود،……

by nooriya

read more

خلقت انسان

fawzia622

بنام آن که انسان را آفرید و در اشرف مخلوقات قرار داد: خلقت انسان اولین بازرگی……

by fawzia622

read more

معیوب

AsmaRahmany

زنده گی انسان ازایامی شروع میشود که روزها وسال های ابتدایی آن همه در آ ن……

by AsmaRahmany

read more

سنت رشد

arash366

سنت رشد: وجه تمایز مؤسسات ژاپنی گرایشی است که غالبآ به زیان ثبات و حتی سودآموزی……

by arash366

read more

فقر

Ramika Taskin

فقر عبارت است از ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی . فقر دونوع است……

by ramika-taskin

read more

ذهن

Somaya Ahmadi

ذهن انسان مانند باغچه ای میماند که اگر هوشمندانه و با اندیشه های مثبت کاشته……

by SomayaAhmadi

read more

حسادت

Moshtaq Ahmad Tokhi

حسد آن است که کسی میل نداشته باشد دیگری دارای مزیت و نعمتی باشد و بخواهد……

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more


Back to Top