Search results for: "رشوه"


سکوت

kobra30

آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و……

by kobra30

read more

رشوه

parastoo sahra

رشوه   لفظ «رشوه » و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر……

by parastoosahra

read more

رشوه

hamidullahhamidi

رشوه که یکی از آفات جامعه ما میباشد و در بعضی از ارگان ها به صورت بسیار وسیع……

by hamidullahhamidi

read more


Back to Top