Search results for: "رقص"


وفاداری

fatama faizdost

روزمرگم هرکه شیون کند ازدوروبرم دوری کند همه رامست وخراب ازمی انگورکنید……

by fatama-faizdost

read more

عنعنات عید

kobra30

در میان هر سالی دو جشن بزرگ بنام های عید رمضان و قربان میان مسلمانان برگزار……

by kobra30

read more

رقص

arash366

تنها نه ز شوقت دل دیوانه کند رقص قمری و گل و بلبل و پروانه کند رقص هرگز نوبد……

by arash366

read more

همسفر

hasseb

بار سفر بسته ای ، ای همسفر با کدام خروش بهر کجا و با کدام زمانه و نوش دل دیوانه……

by hasseb

read more

شب یلدا

elaha sarwari

شب یلدا دراز ترین شب بین فصل های سال است. که این شب پیام رفتن فصل خزان و آمدن……

by elaha-sarwari

read more

بهار

hasseb

                                          ……

by hasseb

read more

زنده گی

Faranaz Hajizade

زنده گی زنده گی مانند دریائی است که ما در فراز و نشیب آن خوشی ها، غم های زیادی……

by faranazhajizade

read more

ترکیه

faridoon barekzai

کشور ترکیه گهواره تمدن نامیده میشود که جمعیت ان 80 میلیون نفر میباشد شهر……

by faridoonbarekzai

read more


Back to Top