Search results for: "رهبر"


رهبری فکری

favad forough

اینبار میخواهم جدا از بحث های گذشته، مبحثی منحصر به فرد را برایتان ایراد……

by favad

read more

حزب

Safiullah

در این نوشته می خواهم که به مسایل ذیل پاسخ بگویم: حزب چیست؟ هدف از بوجود آمدن……

by safisafa

read more


Back to Top