Search results for: "روزنامه"


مطالعه کردن

diba520

 مطالعه کردن خود در پیشرفت بزرگ در زنده گی انسانها میباشد مطالعه کردن……

by diba520

read more

رسانه ها

azita sadiqi

رسانه ها رسانه ها را چگونه می توان معنا نمود آیا رسانه ها وسایل ارتباطی به……

by azita-sadiqi

read more

روزنامه

sadiqahrari

روزنامه یکی از مهمترین اعضای خانواده صدای دنیا درعصر حالی بشمار میرود.و……

by sadiqahrari

read more

کجا و کی؟

mahnaz ahmadi

where?کجا؟همان طور که در مورد ارزش مجاورت(جغرافیایی-معنوی)گفته شد,محل رویداد……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top