Search results for: "زراعتی"


مواد مخدر

somaua

از جایکه ما میدانیم در افغانستان بیشتر مواد مخدر کشت میشود .وقاچاق میشود……

by somaua

read more

باران

adnan1mitra

باران یک رحمت الهی است که از جانب خداوند از آسمان فرود می آید و باعث خوشی……

by adnan1mitra

read more


Back to Top