Search results for: "زندگی_اجتماعی"


با همی

sameer yaqoobi

  باهمی خیلی یک لذت دارد واین چیزی است که ممکن است وبستگی به خود ما وشما……

by sameer-yaqoobi

read more

اتحاد

ahmad yaqoobi

اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی وخا نوادگی اهمیت زیادی دارد،طوریکه اتحاد……

by ahmad-yaqoobi

read more

صلح

Saidaliasghar Yaqoobi

زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

زن

asra omid

  زن یک موجود نهایت با ارزش و دارای کرامت و عزت است که امور بشر بدون این……

by asra-omid

read more


Back to Top