Search results for: "سازمان"


تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…

Back to Top

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

تغییر و نوسازی

parwiz

تغییر سریع ابزارکار: اگر کارگران ژاپنی در استفاده از ابزار چنین مهارتی نداشتند،……

by parwiz

read more

کیفیت

azar438

دایره کیفیت:«دایره کیفیت» گروهی کوچکی است متشکل از 5 تا 10 کارگر، کارمند،……

by azar438

read more

ملل متحد

maeda4

سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد یک ارگان بین اللملی می باشد.سازمان ملل متحد……

by maeda4

read more

خود مختاری

Haroon Mehrzad

کیفیت و یا وضعیت بودن خود حاکم، به ویژه حق حکومت بر خود را خود مختاری می گویند……

by HraoonMehrzad

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

حزب

Safiullah

در این نوشته می خواهم که به مسایل ذیل پاسخ بگویم: حزب چیست؟ هدف از بوجود آمدن……

by safisafa

read more

کارگروهی

behroz

زمستان بسیار سختی بود. آن قدر سرد بود که برخی از حیوانات جنگل یخ زده بودند.……

by behroz

read more


Back to Top