Search results for: "سالم"


دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

ورزش

mariahamidy

گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                    ……

by mariahamidy

read more

سلامتی

fawzia622

سلامتی یک از بهترین هدیه های است که خداوند برای بنده گان خود عطا کرده است……

by fawzia622

read more

محیط زیست

hangama12

این بارمی خواهم بحث مهمی داشته باشم درباره آن موضوعی که روزانه ها وهمه ما……

by hangama12

read more

معلولیت

tina yarzadeh

در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی……

by tina-yarzadeh

read more

وحدت ملی

razia11

کشور عزیز ما افغانستان از اقوام و قبایل مختلف تشکیل شده است و این مردم تاریخ……

by razia11

read more

معیوب

AsmaRahmany

زنده گی انسان ازایامی شروع میشود که روزها وسال های ابتدایی آن همه در آ ن……

by AsmaRahmany

read more

ذهن آرام

mahtabyaseni

  ذهن آرام فضای برای خلاقیت واندیشه است.ذهن آرام وروشن بوده در فرآیند……

by mahtabyaseni

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more

صدقه

nooriya erfaniyan

پادشاهی بودکه حرص وطمع به مال دنیااوراازانجام کارخیرغافل کرده بود.مردم……

by nooriya

read more

تفکر

Mozhdah Mohtasebzadah

جهان زیبا و شگفت انگیز کتاب باز پرورگاراست؛ کتابی باهزاران برگ بدیع که خالق……

by mozhdah

read more

ورزش

fawzia622

ورزش یکی از مهمترین کار هاست که انسان باید هر روز حدعقل نیم ساعت ورزش انجام……

by fawzia622

read more

تغذیه سالم

Nilofar

عقل سلیم در بدن سالم استصحت خوب ارزش نیم پادشاهی را دارد.این چیزی است که……

by neloofar

read more

رویایی من

maryam akbary

  رویایی من......... این است رویایی من........... رویایی دختری با دلی گرفته و چشمانی……

by maryamakbary

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

آلودگی هوا

breshna barak

  آلودگی هوا آلودگی هوا یک مشکل بسیار جدی می باشد که اکثر کشورهای پرجمعیت……

by breshna

read more

فواید خنده

breshna barak

  فواید خنده   خنده از ته دل روحیه انسان را عوض می کند.و باعث می شود که……

by breshna

read more

محیط زیست

jawad dorani

محیط زیست جاییست که ما زندگی میکنیم ، پاک نگهداشتن آن وظیفهء تمام ما بوده……

by jawad-dorani

read more


Back to Top