Search results for: "سختی"


تنهایی (2)

samana

ادامه تنهایی: این داستان واقعیت دارد.. در زندگی گاهی اوقات کنجکاوی پی افکارم……

by samana

read more

عاطفه

sonila yosofy

  عاطفه ازعطف گرفته شده به معنی احساس. نخستین احساس بین مادروفرزندبعدازتولددلبندش……

by sonila-yosofy

read more

عاطفه

sonila yosofy

  عاطفه ازعطف گرفته شده به معنی احساس. نخستین احساس بین مادروفرزندبعدازتولددلبندش……

by sonila-yosofy

read more

عاطفه

sonila yosofy

  عاطفه ازعطف گرفته شده به معنی احساس. نخستین احساس بین مادروفرزندبعدازتولددلبندش……

by sonila-yosofy

read more

عشق وحسرت

semai

در یک روستای بسیار عقب افتاده یک جوان ببام سوراب در آنروستا زندگی مکردن……

by semai

read more

نیایش

fakhriya sorush azimi

نیایش *الهی ! با عطر وجودت قلب ها را معطر ساز و خستگی دل را بر شکن.   *پروردگار!لبخند……

by fakhriya-sorush-azimi

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

نیایش

Ramika Taskin

با نامت آغاز میکنم تو که بهترینی ، خدایا تورا سپاس میگویم بخاطر همه چیز و……

by ramika-taskin

read more

گذر زمان

sediqa ehrari

زمان در گذر است ,واین گذر هیچ وقفه ندارد تا آخرین زمان . وآن روز فراه رسیدنی……

by sediqaehrari

read more

گذر زمان

sediqa ehrari

زمان در گذر است ,واین گذر هیچ وقفه ندارد تا آخرین زمان . وآن روز فراه رسیدنی……

by sediqaehrari

read more

زندگی

Niamat Sahabi

زندگی زندگی مجموعه ای شگستها و پیروزیهاست و موفق آنکه پیروزیهایش بیشتر……

by niamat-sahabi

read more

نصایح

Satara wafa

آدم بد بین همیشه سختی ها را در هر فرصت می بیند و آدم های خوش بین فرصت را در……

by satara-wafa

read more


Back to Top