Search results for: "سرسبز"


باران

fawzia622

باران یکی از بزرگترین نعمت های خداوند بی نیار است که از طرف وی بخاطر ما بوجود……

by fawzia622

read more

ورزش

linarahim

ورزش کردن یک نعمت الهی میباشد..ورزش نمودن یک عمل نیکووپسندیده میباشد.وانسان……

by linarahim

read more

تفکر

Mozhdah Mohtasebzadah

جهان زیبا و شگفت انگیز کتاب باز پرورگاراست؛ کتابی باهزاران برگ بدیع که خالق……

by mozhdah

read more

طبیعت زیبا

nargeszaka

طبیعت زیبا طبیعت به جای گفته میشود که مملو از فضایی پر از طراوت ، شادابی،……

by nargeszaka

read more

آرزوی آرزو

gete

  دریک قریه سرسبز و شاداب تعداد زیاد از فامیل ها زندگی میکردند در این قریه……

by gete

read more

وطن

Azada Nabizada

وطن یگانه خانه است که انسان خودرا درآن مصون احساس میکند این وطن جای آزاده……

by azada-nabizada

read more

امـــیــد

Omid dorani

امید زیبا ترین ارمغان است که انسان مومن به محضر خدا (ج) تقدیم میکند در معادله……

by Omiddorani

read more


Back to Top