Search results for: "سرسبزی"


محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

موادمخدر

NasirAhmad459

مواد مخدر مواد مخدر یکی ازبدترین چیزهای جهان است که انسان رابه راه بد هدایت……

by NasirAhmad459

read more

باران

MarziaSaeed

  دوستان نهایت گرامی میخواهم نعمتی از نعمت های خداوند را برای تان بیان……

by marziasaeed

read more

غرس نهال

marie444aniri

نهال شانی از دیرزمان در کشور ما رواج داشته مردم بخاطرسرسبزی ومواد سوخت بخاطر……

by marie444aniri

read more

هنر

marie444aniri

هنرعبارت ازبیانگرچیزهای تخیلی است که یک هنر مند فعال که می توانددرذهن خودمجسم……

by marie444aniri

read more

آرزودارمَ

omidarahmany

  آرزودارم تابه برکت اولیاالله هائیکه دراین شهرمدفون است خداوندپاک باران……

by omidarahmany

read more

کاپیسا

sebghatullah sunnatyar

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت کاپیسا مختصرا چند سطری بنویسم.……

by sebghatullah

read more

محیط زیست

Saieda Sadiqi

شهر زیبای من هرات است  جای که هنوز سرسبزی و پاکی وجود دارد و صنعت نتوانسته……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top