Search results for: "سرفراز"


حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

فضیلت روزه

linarahim

یکی از خصلت های ایمانی واسلامی یک مسلمان روزه می باشد.ودر اسلام اشخاصی که……

by linarahim

read more


Back to Top