Search results for: "سرمایه"


چه گوارا درتجارت جهان…

Back to Top

بی کاری

Siawash

یک از عوامل اساسی در اجتماع عدم موجودیت اشتغال برای افراد میباشد که پیامدهای……

by SiawashKasra

read more

حقوق پدر

linarahim

پدرومادراعضای مهم یک خانه می باشند.وتمام مسوولیت هارابه دوش دارند.وکارورحمت……

by linarahim

read more

صحت ثروت است

razia11

صحت و سلامتی یک نعمت بزرگ است که خداوند بزرگ آنرا به بنده گان خود داده است……

by razia11

read more

نماز

fardina1ahmadyar

  نماز از جمله احکام دین خداوند بوده که الله(ج)آنرا برای مردوزن فرض گردانیده……

by fardina1ahmadyar

read more

فرهنگ چیست؟

Fatanah Shirzad

کلمه فرهنگ عبارت از رفتارمردم وپدیده کلی مغلق ازآداب و رسوم ،طرز زندگی،تفکرواندیشه،هنروتجارب……

by fatanah-shirzad

read more


Back to Top