Search results for: "شبکه"


برنامه قهوۀ تلخ با علی…

Back to Top

وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

دنیای مجازی

asra omid

  ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!  "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ……

by asra-omid

read more


Back to Top