Search results for: "شش"


خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی  آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری……

by bahareh-hoseini

read more

فرهنگ چیست؟

Laleh zaka

فرهنگ چیست؟   مردم در هر روز سه نوبت غذا می خورند و عموما غذای صبحانه از……

by Laleh1

read more

ماشین چاپ

ahmad yaqoobi

شش صد سال قبل از امروز در جرمنی طفلی در یک خانواده کوچک به دنیا آمد که نام……

by ahmad-yaqoobi

read more


Back to Top