Search results for: "شهر"


مرگ خاموش

mahtab196

مرگ خاموش مردی خسته و نالان از تمام مشکلات زنده گی برای حل مشکلات موجود در……

by mahtab196

read more

سکوت رابشکن

nooriya erfaniyan

پرازسكوت، پرازواژه ها،پرازتكرار،پرازانديشه ها پرازترنم شعري كه مي سرود……

by nooriya

read more

بهشت کجاست؟

mahtab196

بهشت کجاست بی خبر همه دنبال بهشت می گردیم .وهمه فکر می کنیم بهشت در نزد خداست……

by mahtab196

read more

غزنی یا غزنه

noorzia osmany

نام قدیم و کهن این شهر باستانی به روایت پطلیموس (گزنگ) است که به معنی خزانه……

by noorzia

read more

بوی بهشت

Rateb Rahmani

اویس مادر پیر و ناتوان داشت باپولی که از راه چوپانی به دست می اورد، زندگی……

by rateb-rahmani

read more

فوت کوزه گری

nooriya erfaniyan

کوزه گری درکوزه گری شُهره شهربود کوزه های گِلی ولعابی زیبایی میساخت به روی……

by nooriya

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

باران

Samira Tokhi

وقتی باران می بارد ، به چهره شهر که مثل آیینه می درخشد ، نگاه کرده ای؟ دیده……

by samira-tokhi

read more

محیط زیست

jawad dorani

محیط زیست جاییست که ما زندگی میکنیم ، پاک نگهداشتن آن وظیفهء تمام ما بوده……

by jawad-dorani

read more

هنر نقاشی

Fateh High School

نقاشی يعنی به وجود آوردن پديده ای که وجود خارجی نداشته باشد و نقاش با ابزارهايی……

by FatehHighSchool

read more

شهرمن

hamidullahhamidi

شهر من دیگر چیزی برای گفتن ندارد ، روزها و هفته ها می گذرد ، اما کسی برای……

by hamidullahhamidi

read more

محیط زیست

amenazafari

روزانه همگی شاهد وضعیت محیط زیست خود هستیم. همگی از ابتدای صبح تا پایان روز……

by lovelysweet

read more

آرزوها

sarasadat9

  بودنبود در یک شهر بسیار زیبا وسرسبز در یک خانواده متوسط یک دختر چشم به……

by sarasadat9

read more

قربانی

Anoosha Sayar

شوق وشادی درچهره شهرنشینان ازدورپیدابود جاده هاشهرمملو ازعابران بودند.……

by AnooshaSayar

read more


Back to Top