Search results for: "صحیح"


اصول مصاحبه شغلی

Back to Top

خاطره

Hoza-E-Karbas

زندگی مملو از خاطره ها است، تمام لحظات و ثانیه های زندگی سازنده ئ همین خاطره……

by Hozakarbas-Herat

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

خود رابشناس

weida

 ماانسانهای امروزی درشناخت خود درماندیم واین ناتوانی درشناخت صحیح وصریح……

by weida

read more


Back to Top