Search results for: "صنایع"


پوست دوزی و کلا ه دوزی…

Back to Top

افغانستان

mohammadi664

کشور عزیز ما افغانستان در وسط آسیا قرار دارد از این لحاظ آنرا قلب آسیا خوانده……

by mohammadi664

read more

آب

Omid dorani

آب ضامن حیات انسان ، حیوان و تمام زنده جان هاست ، هیچ زنده جانی بدون آب زندگی……

by Omiddorani

read more


Back to Top