Search results for: "ضعف"


غرور

fahima yusefzadeh

غرور در دنیا انسان های متکبر زیاد وجود دارد . غرور چیزیست که انسان ها ضعف……

by fahima-yusefzadeh

read more

ورزش

mariahamidy

گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                    ……

by mariahamidy

read more

فساد

Hayedeh Nowrozi

فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد.……

by hayedeh-nowrozi

read more

فضولی چیست؟

breshna barak

فضولی چیست؟ همه میدانیم که فضولی یک نوع عادت بد است و بسیاربد اگراندکی به……

by breshna

read more

فواید خنده

breshna barak

  فواید خنده   خنده از ته دل روحیه انسان را عوض می کند.و باعث می شود که……

by breshna

read more

تــــــرس

zahra rasa

  انسانها از آغاز پیدایش تا کنون با ترس زیستند!!!! ترس را میتوان نوعی احساس……

by zahrarasa

read more

سر نوشت

qahar kabiri

سر نوشت را از سر باید نوشت که اینگونه هیچ امکان ندارد و همیشه انسان میخواهد……

by qahar-kabiri

read more

عصبانیت

qahar kabiri

شاید جوش بودن را را در زندگی به عنوان یک حالتی در زندگی تان پذیرفت باشید……

by qahar-kabiri

read more


Back to Top