Search results for: "طلب"


خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی  آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری……

by bahareh-hoseini

read more

حقوق بشر

mahraban

حقوق بشر حقوق بشرازدوکلمه حقوق وبشرترکیب شده است حقوق جمع حق وحق به معنای……

by mahraban

read more

زن دراسلام

Niamat Sahabi

زمانیکه در دنیا از یونان تا روم از هند تاچین به زن مانند کنیز و خدمتکارمینگریستند……

by niamat-sahabi

read more


Back to Top