Search results for: "عصبانی"


مرد دهاتی

breshna barak

مرد دهاتی یکی از روزها یک مرد دهاتی شنیده بود که عینک برای مطالعه خوب است……

by breshna

read more

خلقت زن

shokryiahaydari

از هنگامیکه خداوند مشغول خلقت زن بود چند روز میگذشت فرشته ای ظاهر شد و عرض……

by shokryiahaydari

read more

خاطرات

sataishtanha

  ما خانواده کوچکی استم من ،پدرم ،مادرم ،برادر و دو خواهرم. پدرم مرد مهربان……

by sataishtanha

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more


Back to Top