Search results for: "علم_ودانش"


سرزمین من

diba520

سر زمین من افغانستان است که سی دهه جنگ های پی درپی را سپری کرده و مردم آن……

by diba520

read more

وطندوستی

linarahim

 وطن عزیزمااقغانستان است.وبایددروجودتمام انسان هاحس وطندوستی درهررگ……

by linarahim

read more

معلم

weida

زمانیکه نام معلم رامیشنویم بایداولترازهمه بدانیم معلم کیست وچه کسی را میتوان……

by weida

read more

بهار

maeda4

بهار اولین فصل سال می باشد.که دارای سه ماه حمل-ثور وجوزا می باشد.در فصل بهار……

by maeda4

read more

نقش کتاب

hekmatullah

    کتاب را که باید منحیث بهترین راهنما و دوست پذیرفت یکی از منبع های……

by hekmatullah

read more

معلم

moneeraazizi

عارفان باعشق عارف میشوندبهترین مردم معلم می شوندعشق باعارف مکمل می شودهرکه……

by moneeraazizi

read more

ثروت

yasar asekzai

ثروت ثروت حقیقی، علم وتقوا است هرچه ثروت بیشتر می شود، حرص وطمع هم بیشتر……

by yasar-asekzai

read more


Back to Top