Search results for: "عواطف"


نوازش روح

sara nikzad

آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود……

by saranikzad

read more

هنر

Sonia Basharmal

هنر هنر، پدیدة است که احساسات و عواطف هنرمند را درزندگی اش تبارز میدهد. هنرمند……

by sonia-basharmal

read more


Back to Top