Search results for: "عیب"


معلولیت

behnazhanifi

        انسان های معلول از نظر حقوق انسانی از سایر انسانهای کم نیستند……

by behnazhanifi

read more

حقوق همسایه

safa662

  حقوق همسایه حق همسایه بالای یک همسایه دیگر بسیار زیاد است و باید هر انسان……

by safa662

read more

علم

Saidaliasghar Yaqoobi

آموختن علم بر هر مرد وزن مسلمان فرض می باشد،پس برای همه ئی ما لازم است که……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more

دریمه برخه

Nasrat Barakzay

ملتګرای دنړی دسیاست او فرهنګ په تاریخ کی کومه نوی پدیده نده، خو دمغرضانه……

by SadiqNasrat

read more


Back to Top