Search results for: "غرق"


حرص و طمع

Jamil Yosufi

اگر تمام هدف و تلاش انسان بر مادیات و ثروت اندوزی متمرکز باشد بدان که غم……

by jamil-yosufi

read more

دوستی

mansora nazami

دوست ،آیا کسی هم توانسته که این واژه پر محتوا را بیان دارد ؟ آیا کسی هم توانسته……

by mansora-nazami

read more

خیر وخیریت

somaua

آن روز رفته بودی چشمه آب بیاوری چفت در را محکم بسته بودی در دستی سطل ودر رست……

by somaua

read more

چشمه زندگی

shimaamiri

چشمه زندگیاینکه منتظر کسی باشی که هر لحظه امکان دارد با دسته گلی وارد زندگی……

by shimaamiri

read more

حضرت لوط

zafirannex

حضرت لوطحضرت لوط کے والد کا نام حاران تھا جو حضرت ابراہیم کے بھی تھے اس طرح……

by zafirannex

read more

خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی  آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری……

by bahareh-hoseini

read more

كشتيها

nooriya erfaniyan

درزمانهای بسیاردوردریاهاواقیانوسهابه نزدانسانهاچندان مهم نبودندچون آنهانمی……

by nooriya

read more

آینه سبز

Samira Ataei

این است بهار طراوت بخش زنده گی و زنده ساز هر حیات وحیات بخش هر وجود. باز آمد……

by Ataei

read more

انتظار

Omid dorani

در یک روز سرد و تاریک پاییز ، یک دختر تنها و غمزده و چشم به راه پشت پنجرهء……

by Omiddorani

read more

آینه سبز

Samira Ataei

این است بهار طراوت بخش زنده گی و زنده ساز هر حیات وحیات بخش هر وجود. باز آمد……

by Ataei

read more


Back to Top