Search results for: "غصه"


سکوت شب

noorzia osmany

باز شب شد و من و غصه هایم تنها ماندیم در سکوت تاریک شب دلم میخواهد با ندای……

by noorzia

read more

اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

صدای یتیم

Haseba Hesamy

آهی از عمق وجودش خارج میشود آه او با صدای بلند فریاد میزند میگوید کتاب میخواهم……

by hseba-hesamy

read more

یاد

‫نیلوفری در ساحل‬‎

شب که میشود من و هجوم یاد ها اشک و نوحه تا اذان بامداد ها شب که میشود مرا زغصه……

by -7049

read more

نوای دل

Hamid Paimani

به آرزوی سلامتی  شما خواننده ی مهربان. * این بار کمی متفاوت تر مینویسم و……

by Hamid-Paimani

read more


Back to Top