Search results for: "فریاد"


صلح

weida

                                     ……

by weida

read more

دخت افغانم!

sara nikzad

آری من دخت افغانم ، که در سرزمین زیبایی ها، در جایی که خاک آن اجداد ، پدرکلان……

by saranikzad

read more

هلمند

nazakat25

هلمند هلمند از جمله نا آرام ترین ولایات افغانستان است که همواره گواه نبرد……

by nazakat25

read more

زن

maryamnazhat

من ازنهایت شب حرف میزنم                                   ……

by maryamnazhat

read more

اذان

bahareh-hoseini

وقتی صدای اذان به گوشم میرسد! نهایتا در ذهنم به اذان میرسم ولی وقتی عمیق……

by bahareh-hoseini

read more

ناامیدی

moneeraazizi

زنده گی کامل نیست .همیشه طوفان هامی آیندومی روند. احساس ناامیدی می کنید؟به……

by moneeraazizi

read more

زندگی

samira_sorush

گر رسدتـــ پیــمانه ای از شادی هـــا فریاد آید تو راست وقت وداع زین کاشانه……

by samira_sorush

read more

خاطر

ritafazly

یک روز به سرا همسایه ما برادران با هم جنگ میکردن بعد داخل سرای آنها زن گدا……

by ritafazly

read more

صدایم کن!

Fatema Rhamani

زندگی را با من بشنو، نگاه هایم را لمس کن، باورم را بخوان، حرف هایم را ببین،مرا……

by fatema-rhamani

read more

جنگ

Omid dorani

سیاه ترین کلمه جنگ است ، جنگ واژه ایست که وقتی نامی از او برده میشود همه قلبهایشان……

by Omiddorani

read more


Back to Top