Search results for: "فقیران"


زندان

Omid dorani

زندان به جایی گفته میشود که از طرف دولت و نظر به قوانین خاص ایجاد گردیده……

by Omiddorani

read more

اخلاق نیک

jawad dorani

اخلاق نیک یکی از صفات خوب انسان مسلمان است ، یک انسان خوب و مسلمان همیشه……

by jawad-dorani

read more


Back to Top