Search results for: "قربانی"


حیوانات

fawzia622

حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و……

by fawzia622

read more

خانواده

fareshtasadat

خانواده :خانواده یک نهاد منظم وسازمان یافته است،خانواده متشکل از پدر ومادر،تعدادی……

by fareshtasadat

read more

ببین مادر

Arzoorahmany

  بببن مادرمن ازهمان روزاول راضی به این ازدواج نبودم این شماهابودین که……

by Arzoorahmany

read more

ازدواج

Arzoorahmany

یکی ازپدیده های مهم ازدواج است ولی متاسفانه درافغانستان نظربه رواج های……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top