Search results for: "قضاوت"


عدل

samana

عدل وانصاف باید در تمام امورا ت زندگی ما مسلمانان برقرار باشد خصوصا در خانواده……

by samana

read more

درد

bahareh-hoseini

درد را از هر طرف بنویسی همان درد است... درد من ... درد تو... درد کودک پریشان که……

by bahareh-hoseini

read more

صداقت

Khatera Fakher

صداقتیا همان راستکارییکی از معیار های مهم در زندگی بحساب میآید .اشخاص صادق……

by khatera-fakher

read more

اعتماد

mahtabyaseni

اعتماد تنها حرفی است که اگر وجود داشته باشد رابطه ها را مستحکم وزیبا می سازد……

by mahtabyaseni

read more

من کی هستم

nazakat25

  من کی هستم شاید این سوالی باشد که در ذهن کمتر کسانی خطور کند اما براستی……

by nazakat25

read more

ببین مادر

Arzoorahmany

  بببن مادرمن ازهمان روزاول راضی به این ازدواج نبودم این شماهابودین که……

by Arzoorahmany

read more

نکو عجله

Jamil Yosufi

    در طول زندگی شاید بارها برای بسیاری از ما اتفاق افتاده که با شنیدن……

by jamil-yosufi

read more


Back to Top