Search results for: "قل"


بزرگی وشرافت ماه شعبان

hangama12

            ((  بزرگی و شرافت ماه شعبان))                                                                                                                                                                                ……

by hangama12

read more

کلاه قره قل

saremeh azimi

قره قل یکی از پوشاک عنعنوی در افغانستان است که تعداد زیاد افغانها از آن استفاده……

by saremehazimi

read more


Back to Top