Search results for: "قوی"


زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

مادر

somaua

می خوا هم موضوعی را برای شما اریه کنم در باره اینکه یک مادر با چقد ر مشکلات……

by somaua

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

پیری

hastitofan

و باز میگویم نه امکان نه داره من این رقم نمیشم اما بعد نا چار قبول میکنم ……

by hastitofan

read more

ترافیک

Farzana Jami

بسم الله الرحمن الرحیم توبه این عقل خود چرا ترافیک نشدی؟ این یک ضرب المثل……

by farzana-jami

read more

جانوران

fareshtasadat

جانوران:بدنیست که سری هم به جهان حیوانات بزنیم وببینیم در این جهان چه خبر……

by fareshtasadat

read more

دروغ ودروغگو

nooriya erfaniyan

دروغ عدم موافقت سخن باواقعیت است.دروغ نتیجه روان شخص دروغگوست واین خودبه……

by nooriya

read more

موفقیت

nooriya erfaniyan

  شما موفقیت را در چه میدانید ؟ چه تعریفی از موفقیت وشخص موفق دارید ؟ انسان……

by nooriya

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

اخلاق بد

breshna barak

اخلاق بد بله دوستان می خواهم در این مقاله چند سطری درباره اخلاق بد برایتان……

by breshna

read more


Back to Top