Search results for: "مادران"


پیام اتحاد

samana

در شبهای سرد زمستانی که آمدن برف سکوت را حکمفرما میکند وهمه درختان برهنه……

by samana

read more

معلم

weida

زمانیکه نام معلم رامیشنویم بایداولترازهمه بدانیم معلم کیست وچه کسی را میتوان……

by weida

read more

:مادر

mustafaqasimi

بعد از دیدن چشم دید هایم خواستم که چند سطری در باره مادر بنویسم که امروزه……

by mustafaqasimi

read more

مادر

ravina

                                                                                                  ……

by ravina

read more

مادر

ravina

                                                                                ……

by ravina

read more

معلولیت

MarziaSaeed

بر اساس معیارهای علمی معلولیت عبارت از وضعیت فردیکه به دلیل نقص فقدان یا……

by marziasaeed

read more


Back to Top