Search results for: "مادی"


امیدواری

anahitaannex

ما انسانها برای زندگی و حتی زنده بودن به بعضی گزینه های مادی و معنوی نیازمند……

by anahitaannex

read more

امانت داری

fawzia622

امانت عبارت از هر آن چیزی که انسان ها برای نگهداری آن در نزد اشخاص قابل اعتماد……

by fawzia622

read more

اهداف

hekmatullah

  زندگی که یکی از محتوای پر از اهداف است سرا سر امید ها، ارمان ها، افسوس……

by hekmatullah

read more

نماز

Safiullah

نماز یکی از مهمترین امور عبادی که همیشه بدان توصیه می شویم، نه تنها از سوی……

by safisafa

read more

خدا

Yalda Khorram

دلیل بر وجود خدا: کسانیکه محور عقل شان روی حواس پنج گانه میچرخد میگویند ما……

by yalda-khorram

read more

فرهنگ چیست؟

Fatanah Shirzad

کلمه فرهنگ عبارت از رفتارمردم وپدیده کلی مغلق ازآداب و رسوم ،طرز زندگی،تفکرواندیشه،هنروتجارب……

by fatanah-shirzad

read more

زندگی

sataishtanha

زندگی دو چهره دارد ! مادی و معنویوقتی از پنجره مادیات به آن نگاه کنیم جهانی……

by sataishtanha

read more


Back to Top