Search results for: "مالی"


فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

فیلم انکس

nader289

به نام خداوند مهربان و داد گستر   سلام دوستان بی نهایت عزیز و مهربان خوشحال……

by nader289

read more

پس انداز

arash366

     در سال 1975، سودی که بانکها از این راه عاید شان می شد، در مورد……

by arash366

read more


Back to Top