Search results for: "مبارزه"


فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

شجاعت

Nilofar

شجاعت به معنای گذاشتن سنگی بالای ترسی که در روح وروان ما بوجود می اید.شجاعت……

by neloofar

read more

فساد اداری

fawzia622

  نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست……

by fawzia622

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

استقلال

lailaariya

استقلال استقلال هدیه داده نمیشود باید آنرا حصول کرد برای بدست آوردن آن باید……

by lailaariya

read more


Back to Top