Search results for: "متضاد"


صلح

fahim961

صلح بهترین واژه است .که تمام مردم  به کشوری صلح دوست ضرورت دارد .واژه صلح……

by fahim961

read more

نخبگان

Safiullah

این واژه در جای های و اوقات مختلف می شنویم و اغلبا بر انسانها و اشخاص دانا……

by safisafa

read more


Back to Top