Search results for: "محو"


رها

amanaghariq

  ( صدای زنگ کوچه رها رو به خود آورد وداد زد : ) _من باز مد کنم لاله و دنیا……

by amanaghariq

read more

فساد

Hayedeh Nowrozi

فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد.……

by hayedeh-nowrozi

read more

بیا که...

Safiullah

بیا که فراقت من را سوختاند و اینهمه جدائی و رسوائی را بر من روا……

by safisafa

read more

توصیف بهار

Taieba Amiri

نمی دانم با چه جه جملاتی تورا توصیف نمایم ! واز عطر حضور تو با شادمانی وسرور……

by TaiebaAmiri

read more


Back to Top