Search results for: "محیط_زیست"


برف

sahadat ahmady

برف برف یکی دیگر از نعمت های بزرگ خداوند متعال است که برای انسان ها خداوند……

by sahadat-ahmady

read more

محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

محیط یست

nagharmohmand

یک جامعه کم نفوس و اسراف کار ممکن است به امان اندازه بر محیط زیست خود تاثیر……

by nagharmohmand

read more

محیط زیست

hangama12

این بارمی خواهم بحث مهمی داشته باشم درباره آن موضوعی که روزانه ها وهمه ما……

by hangama12

read more

حادثه بدخشان

mahtab196

حادثه بدخشان همه هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم انتظار داریم روزی پرازشادی……

by mahtab196

read more

محیط زیست

Siawash

انسان ها در درازای زمان همیشه به یک موضوع مهم کم توجهی کرده اند که باعث پیامدهای……

by SiawashKasra

read more

محیط زیست

Arzoorahmany

محیط زیست از دو کلمه زیست ومحیط ترکیب یافته .مفهوم ومعنی محیط به وضع وموقعیت……

by Arzoorahmany

read more

صحت ثروت است

razia11

صحت و سلامتی یک نعمت بزرگ است که خداوند بزرگ آنرا به بنده گان خود داده است……

by razia11

read more

محیط زیست

fawzia622

محیط زیست یکی از مهمترین جاهای است که تمام انسان ها و تمام موجودات در آن……

by fawzia622

read more

نظافت

Laleh zaka

  نظافت:  نظافت اساس زنده گی انسان را تشکیل میدهد ویکی از عناصر مهم بشمار……

by Laleh1

read more

آلودگی هوا

breshna barak

  آلودگی هوا آلودگی هوا یک مشکل بسیار جدی می باشد که اکثر کشورهای پرجمعیت……

by breshna

read more

محیط زیست

jawad dorani

محیط زیست جاییست که ما زندگی میکنیم ، پاک نگهداشتن آن وظیفهء تمام ما بوده……

by jawad-dorani

read more

محیط زیست

amenazafari

روزانه همگی شاهد وضعیت محیط زیست خود هستیم. همگی از ابتدای صبح تا پایان روز……

by lovelysweet

read more

محیط زیست

Saieda Sadiqi

شهر زیبای من هرات است  جای که هنوز سرسبزی و پاکی وجود دارد و صنعت نتوانسته……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top