Search results for: "مرکزی"


گنجینه باختر The biggest…

Back to Top

غزنی یا غزنه

noorzia osmany

نام قدیم و کهن این شهر باستانی به روایت پطلیموس (گزنگ) است که به معنی خزانه……

by noorzia

read more

بزکشی

nooriya erfaniyan

بزکشی یکی ازبازیهای قدیمی است.این بازی درمناطق بین آمودریا وآسیای مرکزی……

by nooriya

read more

حزب

Safiullah

در این نوشته می خواهم که به مسایل ذیل پاسخ بگویم: حزب چیست؟ هدف از بوجود آمدن……

by safisafa

read more


Back to Top