Search results for: "مطالعه"


مطالعه

fahima yusefzadeh

مطالعه بعضی از آدم های بی سواد هستند که وطن ما را به فساد کشیده اند و به خاطری……

by fahima-yusefzadeh

read more

مطالعه

nadanasiry

با تاملی گذرا بر ادوار گذشته  درمی یابیم که مطالعه یکی از بهترین ابزار……

by nadanasiry

read more

ابن سینا

samana

ابوعلی سینا یک دانشمند بزرگ و طبیب دانایی که نامش حسین و در بخارا بدنیا آمد.……

by samana

read more

کتاب

nazakat25

کتاب کتاب بهترین منبع معلوماتی و بهترین یاور انسان در همه حالات وهمه جای……

by nazakat25

read more

استرس

nazakat25

  استرس همه تا حدودی بااین کلمه آشنایی داریم آنرا حس کرده ایم یا هم هنوز……

by nazakat25

read more

مطالعه

Naseer Ahmad Hatif

یادگری و آموزش از دو طریق صورت پذیر است یکی از مراجع رسمی مثل مکتب انستیتیوت……

by naseer-ahmad-hatif

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more

مطالعه

razia11

مطالعه بهترین سرگرمی برای انسان است که فهم ودرک انسانها را بالا برده ورشد……

by razia11

read more

مطالعه

weida

مطالعه بخش مهم درزندگی ماست زیراهرانسان می تواند توسط مطالعه سطح آگاهی……

by weida

read more

آموزش زنان

morsalmasror

آموختن علم بر زن ومرد مسلمان فرض است در قدیم که افکار مردم پیشرفته نبود وفیصدی……

by morsalmasror

read more

ارزش مطالعه

222sana

ارزش مطالعه مطالعه برای روشت مغز و بدست آوردن علم وسیع وداشتن یک آینده……

by 222sana

read more

مرد دهاتی

breshna barak

مرد دهاتی یکی از روزها یک مرد دهاتی شنیده بود که عینک برای مطالعه خوب است……

by breshna

read more

مطالعه

gulsoom

امروز ما شاهد یک سلسله پیشرفت های قابل ملاحظه در عرصه علم و تکنالوژی در دنیا……

by gulsoom

read more

مطالعه

Omid dorani

مطالعه ذهن انسان را روشن میسازد  ،.مطالعه باعث ازدیاد معلومات ما گشته……

by Omiddorani

read more

مطالعه

qaise amiri

مطالعه ذهن انسان را روشن میکند وقدرت تفکرواندیشه اورا دوبرابرمیسازد.یک……

by qaise-amiri-3329

read more

مطالعه

Hanita Haghighi

همه میدانندکه مطالعه برای رشد انسانهابسیارمفیداست.ازجمله باعث فعالیت بیشتر……

by hanita-haghighi

read more

مطالعه

soodabeh azimi

  تمدن امروز ما حاصل دانش و تجربه نسلهایی است که پیش از ما زیسته اند. ما……

by soodabeh-azimi

read more


Back to Top