Search results for: "معده"


سلامتی

fawzia622

سلامتی یک از بهترین هدیه های است که خداوند برای بنده گان خود عطا کرده است……

by fawzia622

read more

سرکه

farhad hakimi

ازجابر بن عبدالله روایت شده است که روزی پیغمبرخدا (ص) دست مرا گرفت وباخود……

by farhadhakimi

read more

هضم غذا..

anita437

. یکی از دستورات اولی واساسی که متاسفانه کمتر به آن توجه میشود آهسته جویدنهنگام……

by anita437

read more

پنیر

asilla

یکی از دانشمندان میگوید یک غذا بدون پنیر مانند زن زیبائی است که یک چشم ندارد،……

by asilla

read more


Back to Top